8/2015. (XII. 9.) NVI utasítás a tanszéki igazgatás alá tartozó Állami Választási Intézet pénzeszközök felhasználásának szabályairól - Hatályos szabályzat gyűjtemény (2023)

A jogszabályok jelenlegi állása (2023. június 8.).
A A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelzik.

Ez a dokumentum tartalmazza a törvény 1. honlapját. A teljes jogszabály kinyomtatásához válassza a fejlécben a nyomtatás ikont!

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés.C)pontja alapján a Vezetőség tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában meghatározott feladatom keretében eljárva az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével az alábbi utasítást adom:

DIO I

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Az oktatás terjedelme

1. §(1) Jelen útmutató hatálya kiterjed az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) (1) bekezdése 28. §-a alapján - a pénzügyi évtől függetlenül - a 2. alcímben meghatározott jóváhagyott alapok közé tartozó jóváhagyott pénzeszközökre. Választási Iroda 24. cím alatt Az Állami Választási Iroda az Állami Költségvetésről szóló törvény, valamint az I. Országgyűlés Fejezet 24. Az Állami Választási Iroda 2. Fejezet. évek.

(2) Jelen utasítás hatálya kiterjed az Állami Választási Iroda (a továbbiakban: Iroda) valamennyi szervezeti egységére és dolgozójára.

2. Értelmezési rendelkezések

2. §Ezen utasítás céljaira

a) a kötelezettség pénzügyi együttes aláírása:Áht. 37. § (1) bekezdésében foglaltakat ellenőrizni és írásban megerősíteni.

b) szervezeti egység:A Hivatal szervezetére és munkájára vonatkozó Szabálykönyvről szóló 3/2015. (VI. 25.) NVI utasítás 2. §-a szerinti önálló szervezeti egység.

II. ISTEN

FEJEZET ÉPÍTÉSI RENDELKEZÉSÉNEK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

3. Általános szabályok

3. §(1) A rendelkezésre álló pénzeszközök szabályszerű, takarékos, eredményes és eredményes felhasználásáért az Intézet elnöke (a továbbiakban: elnök) felel a melléklet szerinti munkaterv elkészítésével.

(2) A jóváírás magában foglalja a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Államkincstár) által az igénybevételük során nyújtott pénzforgalmi szolgáltatásért felszámított díjat.

(3) Az adórendszerről szóló 2003. évi CXII. törvény 36/A. A végrehajtási igazoló gondoskodik az (1) bekezdés (1) bekezdése szerinti együttes adóigazolás kiállításáról, illetve a köztartozásmentes adózók adatbázisában való nyilvántartásba vétel igazolásáról. Az összevont adóbizonylatot az átvételi dokumentációval együtt a kifizető szervezeti egységnek kell megküldeni.

(Video) 9/12/19 Special Session 5 pm Thursday

(4) Az idegen nyelven kiállított nyilatkozathoz, okirathoz hiteles magyar fordítást kell csatolni.

4. Terv

4. §(1) A Hivatal Fõosztálya által kezelt évre jóváhagyott pénzeszközök összegét - a szakmai területekrõl beszerzett adatok alapján - a Gazdasági Fõosztály vezetõje állapítja meg, a Titkárság vezetõjével egyetértésben. a Hivataltól. Az államháztartásért felelős miniszter költségvetésének tervezéséért felelős állam. Az elnök által jóváhagyott terv számait a gazdasági főosztály vezetője tölti fel az államháztartásért felelős miniszter által kezelt Költségvetési Adatcsere Rendszerbe.

(2) A tárgyévi költségvetésről szóló törvényben jóváhagyott pénzeszközök felosztásáért és a Kincstár központosított beszámolási rendszerében (a továbbiakban: KGR/K11 rendszer) történő rögzítéséért a gazdasági főosztályvezető felelős.

5. Hitelváltozás és felhasználás

5. §(1) Az elnök jogosult a fejezet hatáskörében végrehajtott változtatásokat, pénzeszközök újraelosztását a gazdasági alelnök előzetes jóváhagyásával elrendelni.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt jogkörök kizárólag belső feljegyzés alapján, írásban gyakorolhatók.

(3) A Gazdasági Főosztály vezetője gondoskodik a hitelezéssel kapcsolatos hatáskörökről szóló fejezetben elrendelt átutalások lebonyolításáról, és folyamatosan vezeti az elemző adatokat.

6. §(1) A jóváhagyott alapok támogatására szolgáló kiadások, bevételek és jóváírások módosítására az Áht. és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Államrendelet (továbbiakban: Rendelet) vonatkozó rendelkezései szerint lehetséges. Az előző év hátralévő részének felhasználásáról és a tehermentes maradék ugyanilyen célra történő visszaadásáról az elnök dönt.

(2) A jóváhagyott pénzeszközök újra feloszthatók az Intézet által kezelt jóváhagyott pénzeszközök között, illetve az Intézet intézményi költségvetésére.

(3) Fejezetek között csak megegyezés alapján adható át pont.

(4) Az NVI által kezelt pénzeszközök az NVI törvényben meghatározott feladatainak (így különösen általános, rendkívüli és ismételt választások, népszavazások) ellátására fordíthatók.

(5) Költségvetési támogatás csak a választásokból eredő tudományos és oktatási feladatok ellátására adható, a fejezetek által kezelt pénzeszközök terhére. Értékelésre és odaítélési döntésre csak az elnök jogosult. Költségvetési támogatás a kedvezményezettel kötött szerződés alapján kérelem alapján adható. A támogatási előleg fizetésének lehetőségét, az elszámolás és a visszatérítés határidejét, módját a támogatási szerződésben kell rögzíteni.

(Video) Full Committee Markup of: H.R.5781, H.R.1437, and H.R.5324 (EventID=114253)

6. Kötelezettségvállalás és ellenjegyzés

7. §(1) Az elnököt, valamint az általa megbízott személyt kötelezettségvállalási jog illeti meg.

(2) A társaság pénzügyi aláírása

A)és a Hivatal közgazdásza

B)az Intézet vezetője által írásban meghatalmazott hivatalos személy, aki az Intézettel hatósági kapcsolatban áll

feltételeknek megfelel.

(3) A kötelezettség pénzügyi aláírására jogosultakról és aláírásmintájáról a Gazdasági Főosztály naprakész nyilvántartást vezet.

(4) Az Igazgatási Osztály vezetője köteles minden vállalt kötelezettségről, kötelezettségről és teljesítésről elkülönített, naprakész elemző nyilvántartást vezetni, amelyet a hitelező a részére megküldött, a Hivatal által kezelt, jóváhagyott pénzeszközök szerint.

(5) Az Ügynökség a kötelezettségeket az OrganP és a VPIR integrált irányítási rendszerében, külön adatbázisban rögzíti.

(6) A kezdeményező szervezeti egységének vezetője egyezteti a kötelezettségvállalási dokumentumokat a közbeszerzési és jogi ügyeket ellátó szervezeti egységek vezetőivel, valamint az Ügynökséggel szerződést kötni kívánó partnerrel.

(7) Az aláírt kötelezettségvállalás aláírt eredeti példányát a Gazdasági Minisztériumnak kell megküldeni.

7. Elvégzett tanulmányok igazolása

8. §(1) A kötelezettségvállalási okiratban meg kell határozni a teljesítési igazolásra jogosult személyt.

(Video) IGF 2015 Day 3 - WK 8 - WS 27 Viable application & debate: online participation principles

(2) Az Intézet közhivatali jogviszonyában álló tisztségviselőket osztályok elvégzéséről szóló igazolásra jogosultak, amelyen a Gazdasági Minisztérium naprakész névjegyzéket vezet és aláírásairól.

8. Érvényesítés

9. §(1) A teljesítési igazolás alapján az érvényesítőnek ellenőriznie kell

A)hogy a munkavállaló munkáját megerősítő aláírása megfelel-e az aláírásmintának,

B)hívás,

C)a burkolat megléte,

D)az előírt formaságok betartása,

e)könyvelés és kódolás,

F)A számlákról Áht., Ávr. 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet, valamint egyéb irányelvek rendelkezései.

(2) Az érvényesítés csak a teljesítési igazolás kiállítása után végezhető el.

(3) Az érvényesítő csak pénzügyi és számviteli szakképzettséggel rendelkező személy lehet.

(4) Érvényesítéshez

A)és a Hivatal közgazdásza

B)az Intézet vezetője által írásban meghatalmazott hivatalos személy, aki az Intézettel hatósági kapcsolatban áll

jogosult, amelyben a Gazdasági Főosztály naprakész nyilvántartást vezet a személyekről és aláírásmintáikról.

9. Utalvány

10. §(1) Za bonove

A)elnök,

B)az elnök által írásban meghatalmazott tisztségviselő, aki a Hivatallal hivatalos kapcsolatban áll

jogosult, amelyben a Gazdasági Főosztály naprakész nyilvántartást vezet a személyekről és aláírásmintáikról.

(2) Utalványként csak jogerős okmány használható fel.

(3) Fizetni csak az utalvány kiállítását követően lehet.

10. Átadás és elszámolás

11. §(1) Az OrganP rendszerben - az elektronikus átutalási rendszerben - rögzített megbízás alapján a Gazdasági Főosztály vezetője gondoskodik az átutalási megbízás Kincstár részére történő megküldéséről.

(2) A Gazdasági Főosztály vezetője köteles az előírt határidőn belül éves költségvetési beszámolót, évközi költségvetési beszámolót és időközi mérleg beszámolót készíteni és a Kincstár KGR/K11 rendszerében rögzíteni. A beszámolók összeállítása az Intézet számviteli politikájában a pénzeszközök fejenkénti elosztására vonatkozó előírásai alapján történik. Az év végi leltározásért a Vállalkozási Szolgálat vezetője a felelős.

11. Záró rendelkezések

12. §Ez az utasítás a megjelenését követő napon lép hatályba.

Melléklet a 8/2015. (XII. 9.) NVI osztályok részére

I. Országgyűlés/24. Fejezet Az Állami Választási Intézet 2023. évi költségvetésének kiadási és kiadási terve*

ABCDEFGHésJKLMNO

1.

Ahh azonosítás

cím

Titl
Csinálni

cím-
Készlet
Csinálni

cím-
Csinálni

Előirányzat
az ő célja

Fizetni-
részvétel
bak
krug

nekünk van-
biztosítás
módja annak

nekünk van-
jelzálog előleg

Rendelés-
elengedés módja

Szőnyeg-
fizetési határidő

Egyesül

Irányító szerv

fény-
Lizáló szerv

európai uniós forrásból finanszírozzák
csökkentette a kiadásokat
vetés támogatása
Munkaszervezet
2. Kredit a fióktelep irányításáért
3. Célzott hitelek
4.*275090 Időközi választások és országos választások tartásaA jóváhagyott pénzeszközök az ideiglenes parlamentet és a helyi hatóságokat fedezik
megfelelő miniszteri rendeletek alapján pedig állampolgársági választásokat
választásokat tartanak
választási iroda, egyéb érintett kommunális szolgáltatások
felelős szerv (költségek
zaaiorgel), magán
személy
támogatási megállapodás, támogatás
több mű
ajánlat-
hatékony
összeg-
u od osztály
csak
5.341695 A választási rendszerek működéseA hitel a választási rendszerek működését fedezi
fejlesztésével kapcsolatos költségekre
díj-
magzati szervek
hagyjuk-
szerzőség
hagyjuk-
több mű
ajánlat-
hatékony
összeg-
u od osztály
csak
6.*375306 Előkészületek az európai parlamenti választásokra, a helyi önkormányzatok képviselőinek, valamint a polgármesterek és a nemzeti kormányok képviselőinek választásáraA jóváhagyott források fedezik a 2024-es európai parlamenti választásokat, valamint a helyi és önkormányzati hatóságok képviselőit
valamint az önkormányzat nemzetiségi képviselőinek megválasztása
az előkészületekkel kapcsolatos költségekre.
Válasz-
vegye le
lyuk
választási iroda, egyéb érintett kommunális szolgáltatások
felelős szerv (költségek
vetési szerv).
nekünk van-
szerzőség
des, oké-
Mogato-akte
ajánlat-
hatékony
összeg-
u od osztály
csak

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Jamar Nader

Last Updated: 12/08/2023

Views: 6263

Rating: 4.4 / 5 (55 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Jamar Nader

Birthday: 1995-02-28

Address: Apt. 536 6162 Reichel Greens, Port Zackaryside, CT 22682-9804

Phone: +9958384818317

Job: IT Representative

Hobby: Scrapbooking, Hiking, Hunting, Kite flying, Blacksmithing, Video gaming, Foraging

Introduction: My name is Jamar Nader, I am a fine, shiny, colorful, bright, nice, perfect, curious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.